logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 26/02/2021 13:04:21

Personal directiu

L'Ajuntament de Manlleu disposa només d'un càrrec classificat expressament de naturalesa directiva i vinculat a un contracte laboral indefinit d'alta direcció:

 

Càrrec: Director/a dels Mitjans de Comunicació Municipals.

 

Data de designació: 24 d'octubre del 2018

 

Nom: Raimon Roma Frigola

 

Funcions:

 1. Dirigir els informatius de Ràdio Manlleu i elter.net
 2. Redactar i executar la locució dels informatius i les notícies de la ràdio i del portal d’internet.
 3. Organitzar els informatius i programes de la franja de vespres i cap de setmana.
 4. Coordinar el personal propi i col·laboradors de Ràdio Manlleu i elter.net
 5. Elaborar la programació de les diferents graelles de la ràdio.
 6. Coordinar els projectes socials de la ràdio a través d’entitats, escoles i altres.
 7. Supervisar els pressupostos i la facturació econòmica de la ràdio, la web elter.net i la revista municipal.
 8. Supervisar aspectes tècnics i comercials, a través de les empreses subministradores dels serveis.
 9. Assessorar els responsables de l’elaboració de la revista El Ter.
 10. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 11. Complir amb les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter general que marca la corporació, d’acord amb la normativa vigent en matèria de LOPD i vetllar perquè el personal del servei també compleixi amb aquestes obligacions.
 12. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

 

Retribucions:  

 

Any 2020:   26.044,94 € / anuals

 

Any 2019:   25.503,05 € / anuals

 

Any 2018:   24.482,70 € / anuals