logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 06/03/2017 15:17:35

Pla econòmic financer

El Ple municipal va aprovar, en la sessió ordinària del passat octubre del 2016, el Pla econòmic financer de l'Ajuntament de Manlleu, un cop constatat l'incompliment d'un dels objectius previstos a la Llei orgànica d'estabilitat pressupostària.

 

Tal i com estableix l'article 21 de la LLei orgànica d'estabilitat pressupostària, en cas d'incompliment de l'objectiu d'estabililtat pressupostària, de l'objectiu de deute públic o de la regla de despesa, l'Administració incomplidora formularà un pla econòmic financer que permeti durant l'any en curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de despesa, amb el contingut que estableix aquest precepte:

 

a) Les causes de l'incompliment de l'objectiu establert o, en el seu cas, de l'incompliment de la regla de despesa.

b) Les previsions tendencials d'ingressos i despeses, suposant que no es produeixin canvis en les polítiques fiscals i de despesa.

c) La descripció, quantificació i calendari d'aplicació de les mesures incloses en el Pla, assenyalant les partides pressupostàries o registres extrapressupostaris en les que es comptabilitzaran.

d) Les previsions de les variables econòmiques i pressuopstàries de les que parteix el Pla, així com els supòsits en què es basen aquestes previsions, en consonància amb el que estableix l'informe que avalúa els objectius d'estabilitat pressupostària.

e) Una anàlisi de sensibilitat considerant escenaris econòmics alternatius.

 

A continuació podeu consultar el contingut detallat d'aquest Pla econòmic financer 2015-2017, i l'acta del Ple on es va aprovar.