logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 09/03/2018 14:45:08

Protocol de Transparència

Des de l’aprovació de normes d’una importància cabdal, com són la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern l'Ajuntament de Manlleu ha apostat decididament per fomentar la transparència i el govern obert en el funcionament d'aquesta institució.

 

L’Ordenança de Transparència i Administració electrònica de l’Ajuntament de Manlleu aprovada el passat 2016 constitueix el marc normatiu municipal que desenvolupa les previsions legals en aquesta matèria, les quals es materialitzen en aquest Portal de Transparència, que constitueix l'element fonamental de compliment de totes les obligacions en matèria de publicitat activa adquirides per l'Ajuntament, alhora que permet a la ciutadania facilitar-li el seu coneixement de forma clara i accessible, com també permetre exercir el seu dret d'accés a la informació pública. 

 

En compliment d'aquest principi bàsic d'actuació de la nostra institució, l'Ajuntament vol anar un pas més enllà en la seva voluntat de constituir un model de govern obert i transparent en l'actuació pública, recollint en un document aprovat a aquests efectes -el Protocol de Transparència i Bon Govern de l’Ajuntament de Manlleu- el detall dels compromisos adaptats en cadascun dels apartats i àmbits funcionals en què s'estructura el Portal i el seu grau d'actualització, com també la Unitat o Àrea responsable de vetllar que aquesta informació sigui oferta en tot moment de forma àgil, veraç, íntegra i entenedora, de tal manera que la ciutadania, entitats i institucions puguin conèixer quins són els continguts a què es compromet aquesta organització a fer públics, amb quina periodicitat (de manera automatitzada o bé de forma agrupada per períodes temporals o només en el cas de variació o modificació de la documentació presentada) i de quina forma, podent exercir així un control democràtic cap al funcionament d'aquesta Administració en un aspecte cabdal com ho és el de la transparència i el bon govern.

 

A continuació podeu consultar el text íntegre del Protocol de Transparència i Bon Govern de l’Ajuntament de Manlleu que preveu l’Ordenança municipal de transparència i administració electrònica i conèixer amb més detall quins són els compromisos adoptats per a cadascun dels continguts i apartats d'aquest Portal de Transparència.