logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 20/12/2019 13:59:29

Retribucions dels electes

En aquest apartat podeu consultar el règim de retribucions o d'indemnitzacions que perceben els càrrecs electes municipals, amb o sense dedicació assignada per part de la corporació municipal. Aquestes retribucions poden incrementar d'acord amb el que estableixi la Llei de Pressupostos general de l'estat de cada any.

 

Els regidors i regidores, tan si formen part de l'equip de govern com membres de l'oposició, que no tinguin assignada dedicació exclusiva o parcial perceben indemnitzacions per l'assistència efectiva a cada sessió dels òrgans de govern municipals, els imports següents:

 

  • Per assistència al Ple: 225 €
  • Per assistència a la Junta de Govern Local: 250 €
  • Per assistència a les Comissions Informatives: 90 €

 

En el cas d'abandonament del càrrec l'Ajuntament no preveu cap mena d'indemnització econòmica.

 

 

TAULA DE RETRIBUCIONS

 

Nom Càrrec Grup

Dedicació*

Hores

setmanals

Retribució  

anual assignada

Àlex Garrido Alcalde ERC Exclusiva (100%) Jornada completa   46.450,00 €  
Enric Vilaregut Regidor ERC Exclusiva (100%) Jornada completa 41.710,00 €
Eudald Sellarès Regidor ERC Parcial (58%) 22h 24.191,80 €
Rafa Cuenca Regidor ERC Parcial (53%) 20h 22.106,30 €
Lluïsa Bautista Regidora JxCAT Parcial (35%) 13h 14.598,50 €
Arnau Rovira Regidor JxCAT Parcial (35%) 13h 14.598,50 €
Pere Compte Regidor ERC Parcial (33%) 12h 30min 13.764,30 €
M.Teresa Anglada Regidora ERC Parcial (28%) 10h 30min 11.678,80 €
David Bosch Regidor JxCAT Parcial (28%) 10h 30min 11.678,80 €
Aleix Estrada Regidor JxCAT Parcial (28%) 10h 30min 11.678,80 €
Núria Martinez Regidora JxCAT Parcial (28%) 10h 30min 11.678,80 €
           
Nom Càrrec Grup

Assistència  **  

Retribució

estimada anual 

Eduard Robles Regidor ERC

Ple, Junta de Govern, 2 Comissions Informatives

15.455,00 €
Eva Font Regidora ERC Ple, Junta de Govern, 1 Comissió Informativa 14.465,00 €
M.Josep Palomar Regidora ERC Ple, Junta de Govern, 1 Comissió Informativa  14.465,00 €
Marta Moreta Regidora PSC 

Ple i 1 Comissió Informativa

3.465,00 €
Antoni Poyato Regidor  PSC Ple i 1 Comissió Informativa 3.465,00 €
Estela Vazquez Regidora PSC Ple i 1 Comissió Informativa  3.465,00 €
Maira Costa Regidora CUP Ple i 1 Comissió Informativa  3.465,00 €
Albert Generó Regidor CUP Ple i 1 Comissió Informativa   3.465,00 €
Flory Martínez Regidora  CUP Ple i 1 Comissió Informativa  3.465,00 €
Paco Zambrana Regidor NO ADSCRIT Ple i 2 Comissions Informatives  4.455,00 €

 

* La retribució de referència per al càlcul de les dedicacions parcials és de 41.710,00 €

 

 

** El càlcul de l'import estimat per assistència de cada un dels regidors i regidores sense dedicació s'ha obtingut a partir del càlcul de les percepcions de l'assignació personal a cada òrgan de gestió municipal

 

11 sessions de Ple ordinàries2.475€ anuals (no s'han tingut en compte possibles sessions de Ple extraordinàries)

 

44 sessions de Junta de Govern: 11.000€ anuals

 

11 sessions de Comissions Informatives990€ anuals (per a cada comissió informativa)  

 

 

DIETES

 

La quantia màxima que poden percebre els càrrecs electes per compensar les despeses derivades de l'exercici del seu càrrec es detalla a continuació, la percepció de la qual requerirà prèviament la justificació documental corresponent: 

 

  • Vehicle propi: 0,19 €/km
  • Motocicleta pròpia: 0,078 €/km
  • Allotjament: 102,56 €
  • Manutenció: 53,34 €
  • Dieta sencera: 155,90 €